Irish Lesson 41

 

PRONUNCIATION EXERCISE

Read the phrases below out loud, referring to the pronunciation guide if necessary. When you can read the phrases readily, look at the translation and then go over the phrases again, visualizing the meaning as you say each.

 

PRONUNCIATION EXERCISE

Read the Irish passage below slowly without looking at the key below it. Then read it a second time, making use of the key if you are unsure. Do not try to make sense of the words; concentrate on the pronunciation and on grouping the words into phrases:

Mátáam agus dúthracht fagadh, an méid a fuair siad, tamall gearróshin. Rinne go leor daoine, as ceantairéagsúla, an ráta malartáin gan an bealach a oscailt. Maraíodh le déanaí, strainséiríagus céad acra faoi ghlasraí, ag tagairt don chuairt. Aeráid chineálta mhuiríagus ordóg airtríteach ag mo chomharsa béal dorais. Más monarchana bróg go dtífuinneog lán píosaípráis, beartaithe ag cuairteoirí.

Key: maw* taw* oum AH-guhs DOO-hrahk*t FAW*G-uh, un may*d uh FOO-ir SHEE-uhd, TAH-muhl gyahr oh hin. RIN-ye goh lohr DEEN-uh, as KYAN-tir ay*g-SOOL-uh, un RAW*-tuh mah-luhr-TAW*-in guhn un BAL-uhk* uh OH-skilt. MAHR-ee-oh le DAY*N-ee, strahn-SHAY*R-ee AH-guhs kay*d AHK-ruh fwee GLAHS-ree, uh TAHG-irt duhn K*OO-ahrt. ay*r-AW*-id hyin-AW*L-tuh VWIR-ee AH-guhs ohr-DOHG ar-TREE-tuhk* ag muh K*OH-uhr-suh bay*l DUH-rish. maw*s MUHN-uhr-k*ahn-uh brohg goh dee fwin-YOHG law*n PEES-ee praw*sh, BYAR-ti-he eg KOO-ahr-TYOH-ree.

If you are working with someone else, a possible exercise for you is to listen to the other person reading from the original or the key, and to write in Irish what you hear. This will improve your perception of the language as it is spoken to you.

 

DRILL

Go through the present and past tenses of these verbs:

Bailigh (BAHL-ee), gather

Cuimil (KIM-il), rub

Seachain (SHAK*-hin), avoid

Freagair (FRAG-ir), answer

For example: Bailím (BAHL-eem), I gather; bailíonn (bahl-EE-uhn too), you gather, etc. Bailímid (bahl-EE-mid), we gather; bailíonn sibh, etc. Níbhailím (nee VWAHL-eem), I donþt gather, etc. An mbailím? (un MAHL-eem), do I gather?, etc. Nach mbailím? (nahk* MAHL-eem), donþt I gather?, etc.

Bhailigh (VWAHL-ee may*), I gathered; bhailigh (VWAHL-ee too), you gathered, etc. Bhailíomar (vwahl-EE-uh-muhr), we gathered, etc. Níor bhailigh , etc. Ar bhailigh ?, etc. Nár bhailigh ?, etc.

The next threeŽsyncopate, that is, a syllable drops out as you say the forms. It is easier to say the words when this syllable is absent, as you will readily determine.

Cuimlím (KIM-leem), I rub; cuimlíonn (kim-LEE-uhn too), you rub, etc. Cuimlímid (kim-LEE-mid), we rub, etc.

Chuimil (K*IM-il may*), I rubbed, etc. Chuimlíomar (k*im-lee-uh-muhr), we rubbed, etc.

Seachnaím (SHAK*-neem), I avoid; seachnaíonn (shak*-NEE-uhn) , you avoid, etc. Seachnaímid (shak*-NEE-mid), we avoid, etc.

Sheachain (HAK*-in may*), I avoided, etc. Sheachaíomar (hak*-NEE-uh-muhr), we avoided, etc.

Freagraím (FRAG-reem), I answer; freagraíonn (frag-REE-uhn) , you answer, etc. Freagraímid (frag-REE-mid), we answer, etc.

Dþfhreagair (DRAG-ir may*), I answered, etc. Dþfhreagraíomar (drag-REE-uh-muhr), we answered, etc.

This finishes the extensive drill for the present and past tenses. We will do work on the irregular verbs in present and past tenses next.

 

CONVERSATION

Pól (pohl):Dia duit, aÚna.

Úna (OON-uh):Diaþs Muire duit, a Phóil (FOH-il). Conas tátúinniu?

Pól:Bhíslaghdán (sleye-DAW*N) trom (truhm) orm inné, ach anois tábiseach (BI-shahk*) orm. Conas tátúféin?

Úna:Támégo maith, buíochas le Dia. Tásúil agam (SOO-il) uh-GUHM) go bhfaca túan díospóireacht (dee-SPOH-i-rahk*t) mhór (vwohr) ar an teilifís aréir.

Pól:Nífhaca mérud ar bith, Bhíméi mo chodladh (muh K*UH-luh)ósheacht a chlog go maidin. Cad a tharla sa díospóireacht mhór?

Úna, labhair an feirmeoir (FER-i-moh-ir) leis an aisteoir (ash-TYOH-ir) le linn (le lin) uaire fada (OO-ir-e FAH-duh), ach níor thuig (hig) mémórán de. Chuir (k*ir) siad tinneas cinn (TIN-yuhs kin) orm leis na focail mhóra (FOH-kil VWOHR-uh), na smaointe casta (SMWEEN-te KAHS-tuh), agus na figiúirífada (fig-YOO-i-ree FAHD-uh).

Pól:Nábac leis. Tuigim iad, ar ndóigh (er NOH-ee), agus míneoidh (meen-YOH-ee may*) duit gach rud.

Úna:Go raibh maith agat (GU-ruh mah huh-GUHT), a Phóil. Fear cliste tusa, gan amhras (OU-ruhs) ar bith.

Hello, Una.

Hello, Paul. How are you today?

I had a heavy cold yesterday, but now thereþs improvement on me. How are you?

I am well, thank God. I hope that you saw the big debate on television last night.

I didnþt see a thing. I was asleep from seven oþclock until morning. What happened in the big debate?

Oh, the farmer talked with the actor during a long hour, but I didnþt understand much of it. They gave me a headache with the big words, the involved thoughts, and the long figures.

Donþt worry about it. I understand them, of course, and I will explain everything to you.

Thank you, Paul. A clever man you are, without any doubt.

Notes:A headache isŽput on a person, rather thanŽgiven to him.

ŽFocal mór, a big word, butŽfocail mhóra (VWOHR-uh), big words.